top of page

Waarom een pensioenclaim indienen

Volgens de door de Nederlandsche Bank en de politiek gehanteerde maatstaven hebben veel pensioenfondsen reeds meerdere jaren te weinig vermogen beschikbaar om toegezegde geïndexeerde pensioenen uit te keren. Het onlangs gesloten pensioenakkoord verandert hier in feite niets aan.
 

Op de vraag of Pensioenfondsen wel of niet voldoende vermogen bezitten om geïndexeerde pensioenen uit te betalen is geen éénduidig antwoord te geven.

Een deel van het antwoord wordt beheerst door de vraag hoeveel zekerheid je in het systeem wilt stoppen zodat er nu en in de toekomst voor iedereen een eerlijk aandeel in de pot zit.
 

De Nederlandsche Bank hanteert twee buffers om de toekomstige uitkeringen te beschermen:  1) zij eist dat de Pensioenfondsen 25% meer geld in kas hebben dan nodig is om aan haar uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen en 2) zij gaat er veiligheidshalve van uit dat de Pensioenfondsen veel minder rendement op hun vermogen maken (1,5%) dan zij in werkelijkheid doen (gemiddeld maken de Pensioenfondsen over de laatste jaren 7% rendement).
 

Wanneer je er nog steeds voorzichtig vanuit zou gaan dat de Pensioenfondsen iets minder dan de helft van hun gerealiseerde rendement zouden maken en nog steeds 25% extra buffer zouden willen  aan houden, dan is het systeem nog steeds toekomstbestendig maar dan zouden de dekkingsgraden omhoog vliegen en vrijwel ieder fonds kunnen indexeren en zeker niet hoeven te korten.

Het probleem is dus niet zwart/wit, het is niet zo dat of de ene of de andere partij het gelijk volledig aan zijn kant heeft.
 

Alléén wat er nu gebeurt is dat de Nederlandsche Bank en de overheid  het gelijk claimt; ze hebben zich een sleutel verschaft op een spaarpot die niet van hen is. Maar wat erger is, ook wanneer in de toekomst zal blijken dat ze ongelijk hadden en de pensioenpotten door het goede rendement van de fondsen zouden  gaan overlopen, dan nog krijgen de pensioendeelnemers niet met terugwerkende kracht het geld uitbetaald dat hen eigenlijk toekwam.

In dit laatste punt nu zit de oneerlijkheid; de overheid claimt haar gelijk en mocht ze later toch ongelijk hebben dan nog  behoudt ze haar gelijk en de pensioengerechtigden grijpen ernaast.
 

Rond de eeuwwisseling hadden veel Pensioenfondsen extreem hoge dekkingsgraden, wat ertoe heeft geleid dat in die jaren miljarden aan premies door werkgevers niet zijn afgedragen aan de fondsen en zelfs grote bedragen door werkgevers – inclusief de overheid-  uit de fondsen zijn gehaald omdat die gelden, zo dacht men, niet meer nodig waren voor de pensioenuitkeringen.

Uiteraard horen we nu weinig werkgevers (en zeker niet de overheid) zeggen dat ze onder de huidige omstandigheden weer geld gaan terugstorten in de Pensioenfondsen.

Erger nog, voor de premiebetaling mogen de fondsen rekenen met een hoger te verwachten rendement dan voor de pensioenuitkeringen, omdat anders  door de werkgevers (en dus ook door  overheid als een van de grootste werkgevers), te veel premie zou moeten worden betaald.
 

Zelfs nu, terwijl een paar miljoen gepensioneerden tientallen procenten dreigen te gaan achterlopen op de inflatie, gaan er regelmatig stemmen op die vinden dat Pensioenfondsen meer zouden moeten investeren in Nederland, in infrastructuur of maatschappelijk gewenste projecten, die veelal minder rendement opleveren dan investeringen die de fondsen anders zouden doen.
Wanneer in de toekomst de Pensioenfondsen door een hogere rente en goede rendementen weer  hoge dekkingsgraden hebben, zal die druk alléén maar toenemen.

 

Hier kan de pensioenclaim een rol gaan spelen, eerst moet gerepareerd worden wat tekort is gedaan en daarna zullen we wel verder zien.
 

Wat u met zo’n claim in feite zegt is “OK, u legt nu een claim op geld dat eigenlijk aan mij toekomt omdat u denkt dat dit nodig is voor een bestendige financiële toekomst.
Ik denk dat te gelegener tijd  wel eens zou kunnen blijken dat u ongelijk heeft en wanneer dat zo is, wil ik alsnog uitbetaald krijgen wat mij toekwam”

 

U moet zich realiseren dat zo’n claim juridisch niet makkelijk hard te maken zal zijn, maar wanneer er een paar miljoen van die claims liggen, wordt dat een factor waar beleidsmakers niet zomaar om heen kunnen.
 

Wij hopen dat u het met ons eens bent en dat u de moeite wilt nemen op de volgende pagina de tekst van de claim te downloaden, uw gegevens in de tekst wilt invullen en de brief naar uw pensioenfonds wilt sturen.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Klassieke titel

bottom of page